Busan Metropolitan City

Search
About
Busan
City
Government
Culture
& Tourism
Transportation
Business
Residents
Help

Gwangandaegyo Bridge

About Busan

News & Notices

About Busan > Busan News > News & Notices

Guide on transportation for overseas entrants through Incheon International Airport (简体中文, Tiếng Việt, Indonésia, Русский, 日本語)

2020-04-06 2824  Views
Contents

두리발 


Emergency Transportation Measures for Overseas Arrivals to Busan


The City of Busan has implemented emergency transportation measures for overseas arrivals to the City of Busan to prevent the spread of COVID-19 cases coming from overseas.

The City of Busan will take charge of transportation for overseas arrivals, who don’t have access to a private car, to their residence from Busan Station or Gimhae International Airport.


Since March 28th, the city has been running 30 Duribal vehicles, normally used as special transportation vehicles for people with mobility issues, to transport overseas arrivals to Busan arriving via KTX (exclusive compartments) to their place of stay.


Provided support: Accompany them when they depart KTX (quarantine compartments) → Confirm personal information → Assist them to a vehicle → Record the car number


Starting April 2nd, the city has been operating three charted buses to transport overseas arrivals at Gimhae International Airport to their place of stay. The charted buses at Gimhae Int’l Airport will only be in operation when international flights arrive.


The measures aim to stem the spread of COVID-19 in the community from potentially being caused by confirmed cases in overseas arrivals by preventing them from using public transportation and minimizing contact with other people, There have been 12 new confirmed cases of COVID-19 since March 24 in Busan. They are all from overseas arrivals.


As of April 5th at 2:00 a.m., among the 1,341 overseas arrivals coming via Busan Station by KTX, 735 people have used Duribal vehicles, and among the 62 Busan residents arriving at Gimhae In’t Airport from overseas on April 2 and 5th, 18 people have used the charted buses being operated by the city.


For more information, Call KTX Busan Station Emergency Transport Support Group at (051)519-7440


Ramada Encore Busan Station is being used as a quarantine facility for overseas arrivals.

Overseas arrivals arriving at Busan Station who wish to stay at the quarantine facility will be guided to the Ramada Encore Busan Station on foot. 100,000 won per night will be charged.

Overseas arrivals who have been issued a self-quarantine order can self-quarantine at isolated places other than their home after consultation with local health officials from a community health center.(English)

【Guide on transportation for overseas entrants through Incheon International Airport】


○ There are 2 modes of transport for overseas entrants : private cars and vehicles provided by local governments

First, please use a private car as a priority.

Second, use transportation provided by the government and local governments in case of difficulty in returning home.


○ Transportation for residents in Busan

Take the government-provided bus from Incheon International Airport to Gwangmyeong Station. And take KTX for Busan station.

Busan city governement recommends returning home by a private car first if you have a car.

If it's difficult to get home, we're helping to return home safely by using Durial vehicles that provided by the city.


○ For your information, all of entrants have to bear the transportation cost.


○ Isolation facility for overseas entrants

Ramada Encore Busan Station Hotel

Users have to bear the cost of the isolation facility. (100,000 won per night)


Emergency Transportation Support Group in KTX Busan Station: (051)519-7440(简体中文)

【通过仁川机场入境韩国的入境者交通工具使用指南】

海外入境者交通工具有分2类,分别是私家车和地方自治团体提供的车辆

第一, 请入境者优先使用私家车。

第二, 在使用私家车回家困难的情况下,使用政府和地方自治团体提供的交通工具。


釜山市居住者按照下面的流程使用大众交通工作

在仁川机场乘坐政府提供的专用公交到达광명역(光明站)后乘坐KTX到釜山站。

到达釜山后,如有私家车,首先推荐乘坐私家车回家。

在使用私家车回家困难的情况下,乘坐我市提供的Duribal车辆, 将帮助您安全回家。


○ 另外, 所有入境者在使用大众交通时需本人支付使用费。


○ 海外入境者指定设施内隔离

라마다 앙코르 부산역호텔 (酒店名称)(Ramada Encore Busan Station Hotel)

隔离设施使用费用使用者本人负担(1天 10万韩元)


KTX釜山站 非常输送志愿团咨询电话: (051)519-7440(Tiếng Việt)

【Cách sử dụng phương tiện giao thông cho người nhập cảnh từ nước ngoài vào sân bay Incheon】


Phương tiện giao thông cho người nước ngoài nhập cảnh theo 2 hình thức : đi xe riêng và đi xe của chính quyền địa phương.

Thứ nhất, khuyến khích người nhập cảnh hãy sử dụng xe riêng.

Thứ hai, nếu không có xe riêng sử dụng phương tiện giao thông của chính phủ và chính quyền địa phương cung cấp.


Người cư trú tại Busan sử dụng phương tiện giao thông như sau :

Từ sân bay Incheon đi xe buýt của chính phủ cung cấp đến ga Gwang myeong sau đó đi KTX đến ga Busan, thành phố khuyến khích những người có xe riêng tự đi về nhà. Trường hợp, không có xe riêng có thể đi xe taxi Duribal do thành phố hỗ trợ để về nhà một cách an toàn.


○ Cần lưu ý, tất cả mọi người nhập cảnh đều phải thanh toán phí giao thông.


○ Địa điểm cách ly cho người nhập cảnh từ nước ngoài.

Ramada Encore Ga Busan (Ramada Encore Busan Station Hotel)

Người sử dụng các cơ sở cách ly phải chịu phí.(1 ngày 10 man won)


Số điện thoại hỗ trợ sự cố chuyên chở tại ga KTX Busan : (051)519-7440(Indonésia)

【Informasi transportasi untuk pendatang dari luar negeri melalui Bandara Incheon】


○ Ada 2 jenis transportasi bagi pendatang dari luar negeri diantaranya kendaraan pribadi dan kendaraan yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pertama, pendatang dari luar negeri harus menggunakan kendaraan pribadi.

Kedua, Jika pendatang dari luar negri tidak menggunakan kendaraan pribadi, gunakan transportasi khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.


○ Metode transportasi untuk penduduk Busan adalah sebagai berikut.

Naik bus khusus yang telah disediakan oleh pemerintah dari

Bandara Internasional Incheon ke Stasiun Gwangmyeong,

Setelah tiba dengan KTX di Stasiun Busan,

Jika anda menggunakan kendaraan pribadi di sarankan untuk pulang ke rumah terlebih dahulu.

Jika tidak menggunakan kendaraan pribadi, kami akan mengantar anda ke rumah dengan aman menggunakan kendaraan Duribal yang telah di sediakan


Biaya transportasi ditanggung oleh pengguna.


○ Fasilitas karantina untuk pendatang dari luar negeri

(Ramada Encore Stasiun Busan)

Biaya karantina di tanggung oleh pengguna. (100.000 won per malam)


KTX Stasiun Busan bantuan transportasi darurat hub: (051) 519-7440(Русский)

【Информация о транспорте для иностранных иммигрантов через аэропорт Инчхон】


○ Существует два вида транспорта для иностранных иммигрантов: частные транспортные средства и транспортные средства, предоставляемые местным правительством.

   Во-первых, иммигранты должны сначала использовать свои автомобили.

   Во-вторых, если вам трудно вернуться домой, воспользуйтесь транспортом, предоставленным правительством и местными органами власти.


○ Способы транспортировки для жителей Пусана следующие.

  Из международного аэропорта Инчхон сядьте на частный автобус, предоставленный правительством, до станции Gwangmyeong.

   Когда вы прибудете на станцию ​​Пусан на KTX,

  Если у вас есть личный автомобиль, Пусан-Сити рекомендует сначала вернуться домой.

  Если вам трудно вернуться домой, мы поможем вам безопасно вернуться домой, используя автомобиль Duribal, предоставленный нашим городом.


○ Для справки, стоимость перевозки всех иммигрантов является ответственностью пользователя.


○ Изоляция помещений для иностранных иммигрантов

Станция Ramada Encore Пусан

(Станция Ramada Encore Busan)

Стоимость использования карантинных средств является ответственностью пользователя. (100 000 вон за ночь)


Запросы на экстренную транспортную поддержку станции KTX Busan: (051)519-7440(日本語)

【仁川空港より入国される方への交通手段のご案内】

〇 海外からの入国者の交通手段は2種類あり、自家用車または地方自治体が提供する車両を利用することができます。

一、入国者は原則的に自家用車をご利用ください。

二、自家用車による帰宅が困難な場合は、政府や自治体が提供する交通手段をご利用ください。


○ 釜山市在住者の交通手段は以下の通りです。

仁川空港から政府が提供する専用バスに乗って光明駅まで移動し、

KTXで釜山駅に到着後、

自家用車がある場合、原則的に自家用車による帰宅、

自家用車による帰宅が困難な場合、 市が提供する車両(ドゥリバル)を利用して安全に自宅まで帰宅できるようサポートしています。


〇 これらにかかる費用は、利用者本人負担となります。


〇 海外からの入国者の施設隔離(引率者の誘導による徒歩移動)

ラマダアンコール釜山駅ホテル (Ramada Encore Busan Station Hotel)

隔離施設の利用費用は利用者本人負担となります。(1泊当たり10万ウォン)


KTX釜山駅非常輸送支援団へのお問い合わせ:(051)519-7440Guide on the Installation of 『Self-quarantine Safety Protection App』

http://english.busan.go.kr/bsnews01/1427956