Busan Metropolitan City

Search
About
Busan
City
Government
Culture
& Tourism
Transportation
Business
Residents
Help

Residents

(Filipino) Multicultural Family Support Project

Residents > Multicultural Family Support Project > (Filipino) Multicultural Family Support Project
Plano na Kaligayahan Plus para sa Multi-kultural na mga Pamilya
Ang Busan ay sumusuporta sa kaligayahan at kagalingan ng multi-kultural na mga pamilya.

Ang ating pamahalaan ng bayan ay nag-isakatuparan ng iba’t-ibang palisiya upang matulungan ang multi-kultural na mga pamilya na magsaayos nang madali sa Korea at sa pagbigay ng kasang-ayon na pang-araw-araw na suporta para sa kanila, sa pagtugis ng napabuting sosyal na pagsasama-sama.

Mga Palisiya upang suportahan ang multi-kultural na mga pamilya

Patibayin ang inprastraktura upang suportahan ang multi-kultural na mga pamilya
 • Operasyon ng sumuportang mga sentro sa multi-kultural na pamilya: 9 na sentro
  • Pangunahing mga programa: mga serbisyong komprehensibo na nakapaligid sa edukasyon at konsultasyon, sariling-tulong na mga grupo, mga serbisyong pagbigay-kahulugan at pagsasalin, suporta sa kasanayan sa pag-unlad ng wika at pagtatatag ng bilinggwal na kapaligiran
  • Suportang hub: Sentro ng Suporta sa Multi-kultural na mga Pamilya ng Nam-gu (Sentro ng Kababaehan)
 • Suportang Konseho sa Operasyon ng Multi-kultural na mga Pamilya: dalawang beses isang taon (sa unang kalahati ng taon at sa ikalawang kalahati ng taon) may 16 na dalubhasang lumahok sa konseho
 • Konseho ng Operasyon sa Asawa ng mga Imigrante: dalawang beses isang taon (sa unang kalahati ng taon at sa ikalawang kalahati ng taon) may 16 na mga kinatawan na lumahok sa konseho
 • Pagtaguyod ng legal at wasto na mga ibayong-bansang kasalan at pagpapatibay sa pangangasiwa ng mga ahensya ng kasalan; superbisyon at inspeksyon (dalawang beses isang taon) at edukasyon para sa mga naroon sa industriya (isang beses isang taon)
Pagtulong sa mga imigranteng asawa na matagumpay na manirahan sa araw-araw na pamumuhay sa Korea at makinabang ng kakayahan bilang malayang mga miyembro ng lipunan
 • Pag-aaral ng wikang Koryano para sa mga asawa ng mga imigrante
  • Operasyon ng mga kursong wikang Koryano: operasyong ‘gu-based’ o ‘gun-based’ na may 3 mga kurso (kursong regular, kurso ng mga nagbalik-aral, at kursong umuuna)
  • Ang pagpamahagi ng mga nakasulat na materyal ng pag-aaral para sa wikang Koryano sa pamamagitan ng wika at antas: pagpamahagi sa pamamagitan ng ‘gu’ o ‘gun’ na tanggapang pangangasiwa o lokal na mga sentro ng kababaehan
  • Serbisyong pagbisita para sa edukasyon ng wikang Koryano: mga sentrong suporta sa multi-kultural na mga pamilya
   • - Programa: Mga magtuturo na nauukol sa mga suportang sentro ng multi-kultural na mga pamilya ay bumisita sa mga pamilya dalawang beses sa isang lingo (2 oras bawat bisita)
   • - Mga patama: mga imigranteng asawa (na nakatira sa Korea ng 5 taon o mas mababa) at mga nagbalik na mga mag-aaral (na mababa sa 19 na taong gulang)
   • - Katagalan ng edukasyon: 10 buwan
 • Ang serbisyong pagbigay-kahulugan at pagsasalin ay sumusuporta para sa multi-kultural na mga pamilya: 9 sentro ng suporta sa multi-kultural na mga pamilya
  • Intsek (Dong-gu, Gijang-gun); Betnames (Nam-gu, Sasang-gu, Saha-gu, Buk-gu, Haeundae-gu, Dongnae-gu, Busanjin-gu)
 • Mga programang pagsasanay kaugnay sa trabaho para sa mga imigranteng asawa: mga sentrong suporta sa multi-kultural na mga pamilya
 • Mga networking na mga programa kasali ang tulong-sarili na mga pangkat ng mga imigranteng asawa: mga sentrong suporta sa multi-kultural na mga pamilya
 • Araw-araw na pamumuhay ay sumusuporta para sa mga imigranteng asawa
  • 10% na diskwento para sa ibayong serbisyo ng ekspres na sulat (International Express Mail Service [EMS]): 10% na diskwento para sa dayuhang EMS sa mga imigranteng asawa na binigyan ng lokal na mga tanggapan ng koreyo kung sila’y nagpapadala ng sulat o mga parsela sa kanilang mga sariling bayan
   * Tarheta sa Rehistrasyon ng mga Dayuhan (Alien Registration Card [ACR]) o Sertipiko ng Kapanganakan at mga Relasyon ng Pamilya (Birth & Family Relations Certificate) ay kailangan
  • Paglilibre sa bayaran ng Bangko ay inialok kung magpapadala ng mga pundo doon sa account ng dayuhang bangko: Kung ang imigranteng asawa ay magpapadala ng mga pundo sa pamilya doon sa kanilang sariling bayan sa pamamagitan ng Bangko ng Busan (Busan Bank), sila ay hindi kasali na magbayad ng mga bayaran sa paglipat ng internal na pundo at inaalokan na magkaroon ng mas mabuting palitan ng dayuhang pera.
   * Tarheta sa Rehistrasyon ng mga Dayuhan (Alien Registration Card [ACR]) o Sertipiko ng Kapanganakan at mga Relasyon ng Pamilya (Birth & Family Relations Certificate) ay kailangan
 • Inialay na web site at smart phone app para sa multi-kultural na mga pamilya: serbisyo ay ibinigay sa 8 wika: operasyon na binubuo ng 9 na mga sentro; mga link sa mga nagkaugnay na mga organisasyon
 • Mga serbisyong pagpapayo ay binibigay ng mga tagapayo na sila rin o sila’y mga imigranteng asawa rin: 2:00 n.h. hanggang 6:00 n.g. tuwing Lunes hanggang Biyernes (☎051-888-1536)
 • Pagpatibay 「Sistema ng Pamamahala ng Panganib para sa mga Babaeng Imigrante」
  • Sentrong suporta ng emerhensya para sa mga babaeng imigrante: 1 sentro ( sa loob ng Busan Medical Center na matatagpuan sa Geoje-dong, Yeonje-gu; ☎1577-1366); may serbisyo sa tagapagbigay-kahulugan na makukuha
 • Mga programang operasyon ng pagsasanay para sa mga may-bahay na imigrante
  • Programa: Hanggang 600,000 won bawa’t ulo ay inihatid sa mga maypagawa bawa’t buwan kung sila’y kumuha ng isang maybahay na imigrante bilang magsasanay sa pamamagitan ng alin sa walong Sentro ng Bagong Trabaho para sa Kababaehan
  • Karapat-dapat na pagsasanay: ang mga maybahay na imigrante ay inirehistro sa Sentro ng Bagong Trabaho para sa Kababaehan bilang mga naghahanap ng trabaho
  • Katagalan ng pagsasanay at mga kalagayan ng trabaho: 5 buwan, buong araw (5 araw bawa’t linggo at 30 oras o higit pa bawa’t linggo)
  • Tulong na salapi ay ibinigay sa mga maypagawa na kumuha ng nagsasanay na manggagawa sa pamamagitan ng programang ito: hanggang 3 milyon na won bawa’t tao at hanggang 600,000 won bawa’t buwan

※ Mga Sentro ng Bagong Trabaho Para sa Kababaehan

Mga Sentro ng Bagong Trabaho Para sa Kababaehan
Pangalan ng Pasilidad Lokasyon Mga Kontak
Sentro ng Busan Saeil (Sentro ng Kababaehan sa Busan) Nam-gu, Suyeong-ro 356 610-2011
Sentro ng Seo-gu Saeil (Busan Seo-gu) Seo-gu, Nambumin-ro 38 240-3560
Sentro ng Busan Jin Saeil
(Sentro ng Pag-uunlad ng Karera sa Kababaehan ng Busan Jin)
Busanjin-gu, Bujeon-ro 94, ika-2 palapag ng Yeongdong Plaza 807-7945
Sentro ng Dangnae Saeil
(Sentro ng Pag-uunlad ng Karera sa Kababaehan ng Dongane)
Dongnae-gu, Chungryeodae-ro 126-5 501-8945
Sentro ng Haeundae Saeil
(Sentro ng Pag-uunlad ng Karera sa Kababaehan ng Haeundae)
Haeundae-gu, Haeundae-ro 575, Gukje Building 702-9196
Sentro ng Sasang Saeil
(Sentro ng Pag-uunlad ng Karera sa Kababaehan ng Sasang)
Sasang-gu, Gwangjang-ro 76, ika-9 na palapag, Songwon Center Building 326-7600
Sentro ng Donggu Saeil
(Sentro ng Pag-uunlad ng Karera sa Kababaehan ng Donggu)
Donggu, Jungangdae-ro 319, Ika-3 palapag, YMCA 464-9882
Sentro ng Gijang Saeil
(Busan Gijang-gun)
Gijang-gun, Gijang-eup, Gijangdae-ro 560 709-4652
Pagtatatag ng malusog na kapaligiran para sa multi-kultural na kabataan
 • Paglikha ng bilinggwal na mga kapaligiran ng pamilya
  • Mga patama: multi-kultural na mga pamilya na may mga talubatang bata
  • Programa: edukasyon para sa mga magulang at tulong-sarili na samahang suporta, mga programang operasyon ng bilinggwal na aktibidad, mga lamang bilinggwal at mga suporta ng mga materyal sa pag-aaral
  • Isinasagawa ng: mga suportang sentro ng multi-kultural na mga pamilya (*bilinggwal na mga sasakyan nakapuwesto sa 7 mga sentro)
 • Mga suporta sa pag-uunlad ng wika
  • Mga patama: multi-kultural na mga bata na 12 taong gulang o mas mababa
  • Programa: pagtatasa sa pag-uunlad ng wikang pambata at pag-aaral ng wika: konsultasyon at edukasyon ng magulang
  • Mga detalye ng pagtuturo: dalawang beses bawa’t linggo (40 minuto bawa’t sesyon); indibidwal na mga leksyon at mga sesyon na sama-samahan
  • Isinasagawa ng: mga suportang sentro ng multi-kultural na mga pamilya
 • Operasyon ng serbisyo sa pagbisita para sa edukasyon (pag-aaral ng mga magulang at araw-araw na pag-aaral ng mga bata): mga suportang sentro ng multi-kultural na mga pamilya
  • Programa: pagtuturo na binigay ng mga bisitang magtuturo na nauukol sa mga suportang sentro ng multi-kultural na mga pamilya; dalawang beses bawa’t linggo (2 oras bawa’t sesyon)
  • Edukasyon para sa mga magulang
   • - Mga patama: Mga imigranteng asawa na may anak na 12 taong gulang o mas mababa
   • - Katagalan ng edukasyon: isang 5-buwan na kurso bawa’t yugto ng siklong-buhay; 3 kurso (15 buwan) ang ibigay
  • Mga serbisyo ng araw-araw na pag-aaral ng kabataan
   • - Mga patama: multi-kultural na kabataan mula 3 hanggang 12 taong gulang; mga nagbabalik na kabataan
   • - Katagalan ng edukasyon: 10 buwan
  • Bahagi ng mga gastusin ng mga magulang: pinipiling mga halaga na naaangkop depende sa antas ng kita (walang bayad hanggang 2,000 won bawa’t oras)
 • Operasyon sa serbisyong pagtuturong kultural ng mga mag-aaral sa unibersidad
  • Mga patama: ang mga magtuturo na mga mag-aaral sa unibersidad (maging internasyonal na mag-aaral at mga mag-aaral na Koryano) at mga tinuturuan na mga multi-kultural na kabataan
  • Katagalan ng programa: Hulyo at Agosto (sa panahon ng pantag-araw na bakasyon ng paaralan; dalawang beses bawa’t linggo; 8 sesyon ng kalahatan)
  • Mga detalye ng programa: kultural na karanasan sa Busan ( mga bisitang eksibisyon at mga makasaysayang lugar), pagpapayo ng karera, atbp.
 • Pandaigdigang kampo para sa multi-kultural na mga binatilyo
  • Layunin: pagtulong sa mga binatilyo na umintindi sa kasaysayan at kultura ng bayan ng kanilang mga magulang at makakuha ng kahulugan sa pagkakilanlan sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa ibang mga binatilyo
  • Mga patama: multi-kultural na mga binatilyo
  • Mga detalye ng programa: pakikipag-ugnayan sa ibang lokal na mga binatilyo, lumalahok sa kusang-loob na mga aktibidad, bumisitang mga kompaniya at mga pasilidad, atbp.
 • Mga serbisyong pagbisita upang tulungan na mag-aral ang mga multi-kultural na kabataan
  • Mga patama: kabataang mula 3 taong gulang hanggang sa mga mag-aaral sa mababang paaralan
  • Mga detalye ng programa: pakig-ugnayan sa Daekyo Co. Ltd. sa ilalim ng kontrata (Pebrero, 2015)
 • Operasyon sa paaralan ng ama para sa multi-kultural na mga pamilya
  • Mga patama: multi-kultural na mga pamilya (mga ama at kabataan ng mababang paaralan)
  • Mga detalye ng programa: operasyon ng mga programa upang tulungan ang multi-kultural na kabataan na lumaking masaya at magpapalakas ng malusog na kultura ng pamilya sa gitna ng multi-kultural na mga pamilya
Pabutihin ang pagtanggap ng publiko sa multi-kultural na mga pamilya
 • Publiko-pribado na sosyohan upang suportahan ang multi-kultural na mga pamilya
  • Layunin: tumulong sa pagtuklas ng mahalagang pribadong mga programa na dala ng mga dalubhasa at karanasan ng pribadong sektor
  • Mga kalahok: hindi-kikitang mga korporasyon at mga organisasyon na matatagpuan sa Busan
  • Mga detalye: sumusuportang pangtrabaho at mga oportunidad sa negosyo, tumulong sa kabataan at mga binatilyo, magbibigay ng serbisyong edukasyon upang itaguyod ang multi-kultural na kahalagahan, atbp.
 • Serbisyong edukasyon upang itaguyod ang multi-kultural na kahalagahan: dalawang beses taon-taon
  • Mga patama: pangkalahatang mamamayan, yung nagtatrabaho sa mga kaugnay na mga organisasyon, mga nagsisilbi sa publiko, atbp.
  • Mga detalye: nagbibigay ng serbisyong pang-edukasyon upang itaas ang pag-intindihan sa publiko ng multi-kultural na mga pamilya at kultural na kaibahan sa loob ng lokal na mga komunidad

Operasyon ng mga Sumuportang Sentro ng Multi-kultural na mga Pamilya

 • Mga Proyekto sa Pamamagitan ng Programa
  • [Pamilya] sumusuporta ng bilinggwal na kapaligiran, magpapalakas ng komunikasyon sa mga miyembro ng pamilya, tumulong na pabutihin ang mga kaugnayan ng pamilya, umaalok ng programang pang-edukasyon para sa kabataan, atbp.
  • [Katumbasan ng Kasarian] edukasyon para sa mga kinasal na mag-asawa, atbp.
  • [Mga Karapatan na Pantao] edukasyon upang pabutihin ang pag-intindihan sa publiko ng multi-kultural na kahalagahan, edukasyon na magpapalakas ng karamdaman sa mga karapatan na pantao, atbp.
  • [Sosyal na Pagsama-samahan] serbisyong pagsasanay upang tulungan ang mga naghahanap ng trabaho na makapagtrabaho ng kagalingan, pagtutulungan sa mga sentro ng pagsasanay sa trabaho, pagsasanay ng kusang-loob na pagtrabaho at mga aktibidad, tulong-sarili na mga samahan, pagpabuti ng pag-intindi sa publiko ng multi-kultural na kahalagahan, mga programang pagtuturo para sa asawa ng mga imigrante, atbp.
  • [Pagpapayo] pagpapayo sa pamilya, indibidwal o samahang pagpapayo, pamamahala ng kaso, mga pagsusuri na saykolohikal, mga programang pagtuturo ng pamamahala ng buhay, atbp.
  • [Publisidad at Kayamanan] publisidad at networking sa loob ng lokal na mga komunidad
 • Espesyal na mga programa: mga serbisyong pagbibigay-kahulugan at pagsasalin, mga suporta sa pagpaunlad ng wika
 • Mga serbisyong pagbisita para sa edukasyon: pag-aaral ng wikang Koryano, pag-aaral ng mga magulang, pag-aaral ng araw-araw na pamumuhay para sa kabataan
 • Operasyon ng sumusuportang hub: Sentro ng Nam-gu
  • Pagpapaunlad ng bagong mga programa, magbibigay ng serbisyong pagsasanay, pagtatag ng mga network, atbp.

※ Ang kasalukuyang kalagayan ng mga sentro ng multi-kultural na mga pamilya

Ang kasalukuyang kalagayan ng mga sentro ng multi-kultural na mga pamilya
Pangalan ng Sentro Lokasyon Saklaw na mga Lugar
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Dong-gu Donggu, Gucheong-ro 1 (Ika-7 palapag, Tanggapan ng Donggu) Dong-gu, Jung-gu, Yeongdo-gu
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Busanjin-gu Busanjin-gu, Danggam-dong, Baekyangdae-ro 160
Sentro ng Kababaehan at Kultura sa Pamilya ng Busanjin-gu Busanjin-gu
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Dongnae-gu Dongnae-gu, Sajikbuk-ro 63, 20-7
Sentro ng Sosyal na Kapakanan ng Sajik Dongnae-gu, Geumjeong-gu
Nam-gu
(Suportang Hub)
Sentro ng Kababaehan
Nam-gu, Suyeong-ro 356 Nam-gu, Suyeong-gu, Yeonje-gu
Buk-gu Buk-gu, Hyoyeol-ro 76 Buk-gu
Haeundae-gu Haeundae-gu, Yangun-ro 91, Jwa 1-dong Tanggapan Haeundae-gu
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Saha-gu
(Sinpyeong Branch, NH Bank)
Saha-gu, Sinsan-ro 177, Ika-2 at ika-3 palapag Saha-gu, Gangseo-gu
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Sasang-gu
Sentro ng Danurim, Ika-4 na palapag
Sasang-gu, Gayadae-ro 196, 51 Seo-gu, Sasang-gu
Suportang Sentro ng Multi-kultural na Pamilya ng Gijang-gun
Sentro ng Sosyal na Kapakanan ng Gijang
Gijang-gun, Gijang-eup, Chaseong-ro 206 Gijang-gun

Ahensiya ng nagsasagawa ng Pag-aaral sa Korean

Distrito Ahensiya ng nagsasagawa Tawagan
Junggu Sentro ng pangkabutihan ng  mga   Batang Koreano 051-257-0787
Sogu Sentro ng Pangkabutihan ng   Mamamayan sa Sogu 051-523-1922
Donggu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Donggu 051-465-7171
Yongdogu Sentrong Sumusuporta sa Malusog na PamilyangYongdogu 051-414-9605
Busan Jingu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Busan Jingu 051-817-4313
Dongregu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Malusog   na pamilya ng Dongregu  051-506-5766
Namgu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Namgu (Sentrong pangkababaihan)  051-610-2027
Bukgu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Bukgu  051-365-3408
Haeundaegu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Haeundaegu    051-702-8002
Sahagu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Sahagu  051-205-8345
Geumjonggu Pangpublikong Library sa Geumjong  051-519-5601
Gangsogu Sentrong Pangkabutihan ng Mamamayan sa Gangsogu  051-972-4591
Yonjegu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Malusog   na Pamilya ng Yonjegu  051-851-5002
Suyonggu Sentrong Sumusuporta sa Malusog na Pamilya ng Suyonggu  051-758-3073
Sasanggu Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Malusog   na Pamilya ng Sasanggu  051-328-0419
Gijanggun Sentrong Sumusuporta sa may Ibat ibang Kulturang mga Pamilya sa Gijanggun    051-723-0419

Kasalukuyang Kalagayan ng Multi-kultural na mga Pamilya

※Mula ika-1 ng Enero 2016

Kasalukuyang Kalagayan ng Multi-kultural na mga Pamilya
Kate
goriya
Buong Kalahatan Married Immigrant Kabataan; mga bata
Sub-total Kala
hatan
Lalaki Iyong nakakuha ng citizenship
(naturalization sa pamamagitan ng kasalan)
Iyong hindi nakakuha ng citizenship
Total Kala
hatan
Lalaki Total Kala
hatan
Lalaki Total Kala
hatan
Lalaki Total Kala
hatan
Lalaki
Total 20,705 6,131 14,574 11,853 1,598 10,255 6,672 984 5,688 5,181 614 4,567 8,852 4,533 4,319
Jung-gu 336 101 235 230 46 184 120 17 103 110 29 81 116 59 57
Seo-gu 715 201 514 452 57 395 236 25 211 216 32 184 276 151 125
Dong-gu 688 169 519 434 46 388 234 20 214 200 26 174 268 131 137
Yeong
do-gu
943 245 698 560 54 506 321 35 286 239 19 220 398 196 202
Busan
jin-gu
1,931 552 1,379 1,131 128 1,003 645 77 568 486 51 435 828 435 393
Dong
nae-gu
944 255 689 547 67 480 301 39 262 246 28 218 412 195 217
Nam-gu 1,538 464 1,074 832 102 730 494 72 422 338 30 308 729 374 355
Buk-gu 1,670 506 1,164 938 101 837 470 41 429 468 60 408 763 428 338
Hae
un
dae-gu
2,116 782 1,334 1,173 282 891 695 205 490 478 77 401 977 522 455
Saha-gu 2,512 686 1,826 1,474 162 1,312 814 99 715 660 63 597 1,086 544 542
Geum
jung-gu
1,160 320 840 702 92 610 417 56 361 285 36 249 471 236 235
Gang
seo-gu
818 252 566 447 69 378 279 50 229 168 19 149 377 186 191
Yeon
jae-gu
828 260 568 464 68 396 264 41 223 200 27 173 380 199 181
Su
yeong-gu
949 312 637 574 127 447 335 92 243 239 35 204 391 190 201
Sasang-gu 2,214 576 1,638 1,302 130 1,172 702 75 627 600 55 545 945 466 479
Gijang-gun 1,014 284 730 593 67 526 345 40 305 248 27 221 435 224 211

※ Ang kasalukuyang kalagayan ng dayuhang mga residente ng sariling-namumunong katawan mula noong 2016 (mga estatistikal na mga datus ay aprobado ng Ministri ng Pamahalaang Administrasyon at Home Affairs